Tegevussuunad

EESTI KEELE KUI TEISE KEELE ÕPETAJATE LIIDU TEGEVUSSUUNAD

TEGEVUSSUUND 1: Piirkondlike keskuste tegevus

Vastutajad: piirkondlike keskuste juhatajad

Eesmärk:

Piirkondliku täiendkoolituse korraldamine, erialase informatsiooni jagamine ja vahendamine, õpetajate nõustamine

Selle eesmärgi saavutamiseks on vaja:

 1. luua eesti keele õpetajate andmebaas ja seista hea selle õigeaegse täiendamise eest
 2. koguda informatsiooni eesti keele õpetajate täiendkoolitusvajaduse kohta.
 3. reklaamida liidu/keskuste tegevust ning seista hea liidu liikmeskonna laiendamise eest
 4. jagada infot koolituste kohta keskustes ja teistes koolitusasutustes
 5. korraldada infopäevi (keskuses olevate materjalide tutvustamine), koolitusi (seminarid, kursused jms)
 6. täiendada keskuse raamatukogu uusima kirjanduse, õppe- ja metoodiliste materjalidega
 7. laenutada õppe-ja metoodilisi materjale
 8. teha koostööd ainesektsioonide, erinevate koolitusasutuste, koolitajate ja kirjastustega
 9. nõustada õpetajaid
 10. osaleda projektides.

Lõpptulemus:

Seni tehtu ei lähe kaotsi. Jätkusuutlikkus- õpetajatel on koht, kus on võimalik leida tuge oma igapäevasele tegevusele.

TEGEVUSSUUND 2: Õpetaja professionaalset arengut toetavate koolituste organiseerimine

Vastutajad: juhatus, keskuste juhatajad

Eesmärk:

· Viia läbi iga-aastaselt koolitusi, kus õpetajatele jagatakse metoodilisi näpunäiteid, praktilisi võtteid ning käsitletakse erinevaid pedagoogilisi ja psühholoogilisi probleeme, mis tõhustaksid aine õpetamist koolis.

· Suurendada koostööst huvitatud õpetajate hulka ning laiendada õpetajate tugivõrgustikku.

Selle eesmärgi saavutamiseks on vaja:

Planeerida koostöös õpetajate ja regionaalsete keskuste juhatajatega koolitustegevuse pikemaajaline programm.

Lõpptulemus:

Õpetajad tunnevad erinevaid keeleõppemeetodeid ja metoodilisi võtteid ning sõltuvalt keele õpetamise ja tunni eesmärgist oskavad neid rakendada.

On kujunenud traditsiooniline üritus suve(talve/sügis)kooli näol, kus jagatakse kõige uuemat oskusteavet, et muuta õppeprotsess nii õpetaja kui õpilase jaoks huvitavaks ja motiveerivaks.

TEGEVUSSUUND 3: Liidu tegevuse kajastamine

Vastutaja: juhatuse esimees ja liikmed, keskuste juhatajad

Eesmärk:

Rakendada liidu tegevuse kajastamiseks erinevaid võimalusi (kodulehekülg, meedia, koolide külastused jne)

Selle eesmärgi saavutamiseks on vaja:

 1. Luua hästi administreeriv kodulehekülg (sh haarata kodulehekülje administreerimisse kaasa ka keskuste juhatajad),
 2. Teavitada õpetajaid, koolijuhte jt kodulehekülje olemasolust.
 3. Kajastada liidu tegevust ajakirjanduses (nt Õpetajate Leht, kohalikud ajalehed), raadios, televisioonis (nt liidu aastakoosolek, suvekoolid).
 4. Valmistada liidu/keskuste tegevust kajastavad reklaambukletid
 5. Teavitada regulaarselt liidu liikmeid liidu/keskuste tegevusest (kodulehekülg, infoleht, e-post jms)

Lõpptulemus:

Liidu liikmed ja üldsus on kursis liidu tegevusega. Liit on muutunud arvestatavaks jõuks- ei ole vaja enam selgitada igaühele, kes me oleme ja millega tegeleme.

TEGEVUSSUUND 4: Metoodiliste materjalide koostamine, levitamine

Vastutaja: Leili Sägi

Eesmärk:

1. Anda õpetajale teadmisi ja oskusi õppematerjale ise koostada.

2. Pakkuda õpetajale nii praktilisi juhiseid kui mõtlemisainet.

3. Säästa õpetajaid liigsest tööst, jagades nendega kolleegide poolt väljatöötatud materjale ja kogemusi.

Selle eesmärgi saavutamiseks on vaja:

1. Piirkondlike keskuste juures läbi viia koolitusi metoodiliste materjalide koostamise aluste kohta (lugemis-, kirjutamis-, kõnelemis-, grammatika- ja sõnavaraülesanded).

2. Ärgitada õpetajaid avalikustama õnnestunud tundide konspekte ja /või töölehti. Avaldada neid liidu koduleheküljel (koostöös kodulehekülje eest vastutajaga).

3. Korraldada õpetajate poolt koostatud metoodiliste materjalide konkursse (konkreetsetel teemadel).

4. Tuumakamaid materjale jagada autorite heakskiidul paljundustena suve/talvekoolis, korralisel üldkoosolekul, piirkondlikes keskustes.

5. Korraldada koolitusi algajatele õpetajatele teemal: tunni eesmärgid, tunni ülesehitus, tunnikonspekti koostamine, tunni analüüs

Koduleheküljel küsimuste-vastuste rubriik "Mentorilt algajale õpetajale".

6. Propageerida arvuti kasutamist eesti keele tunnis. Organiseerida kogemuste vahetamist suve/talvekoolis (tunni erijooned, ülesannete liigid, töölehed).

7. Teavitada õpetajaid trükimeedia kasutamise efektiivsusest eesti keele tunnis. Organiseerida kogemuste vahetamist suve/talvekoolis.

Lõpptulemus:

Õpetajad arendavad tundides erinevaid osaoskusi, kasutades erinevaid töövorme, ülesannete eesmärgid ja liigid varieeruvad. Ilmneb õpetaja rolli uus aspekt: konsultant, innustaja, nõustaja. Õpetajad jõuavad veendumusele, et vaheldust ja paremaid tulemusi tunnis on võimalik saavutada suhteliselt lihtsate vahenditega.

TEGEVUSSUUND 5: Keeleõpetus lasteaias

Vastutaja: Lea Maiberg – Tallinna lasteaed “Täheke” eesti keele õpetaja

Eesmärk:

Lasteaedade eesti keele kui teise keele õpetajate võrgustiku loomine

Selle eesmärgi saavutamiseks on vaja:

 1. Luua lasteaia eesti keele kui teise keele õpetajate andmebaas ja seista hea selle õigeaegse täiendamise eest
 2. Koguda informatsiooni lasteaia eesti keele kui teise keele õpetajate täiendkoolitusvajaduse kohta.
 3. Koostada lasteaedade eesti keele õpetajatele metoodilise kirjanduse spetsiaalselt eesti keele kui teise keele õppeks loodud materjalide sobiva eesti lastekirjanduse ja tõlkekirjanduse annotatsioonid.
 4. Luua lasteaiaõpetajatele metoodiline kabinet, sinna juurde raamatukogu lasteaiale mõeldud eesti keele kui teise keele õppeks vajaliku uusima kirjanduse, õppe- ja metoodiliste materjalidega, laenutada õppe-ja metoodilisi materjale.
 5. Organiseerida lasteaia eesti keele õpetajate kogemuste vahetamist praktilise tegevuse käigus.
 6. Nõustada lasteaia eesti keele, kui teise keele õpetajaid. Suurendada koostööst huvitatud õpetajate hulka ning laiendada õpetajate tugivõrgustikku.

Lõpptulemus:

Loodud on lasteaedade eesti keele õpetajate andmebaas, toimib õpetajate täiendkoolitusvajadust arvestav koolitussüsteem, lasteaedade eesti keele õpetajad teevad omavahel koostööd.

Copyright © MTÜ Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit 2018