Tagasivaade 1998-2001

TAGASIVAADE TEHTULE AASTAIL 1998 – 2001

Lya Pullerits

Alustasin riigikeeleõpetajatööd 1998.a. 1 oktoobrist. Minu kureerimisalasse arvati neli õppeasutust: põhitöökohana Tallinna Tõnismäe Reaalkool ning lisaks Tallinna Juhkentali Gümnaasium, Tallinna Kadrioru Põhikool (tollal Tallinna 59. Põhikool) ja Tallinna Tondi Lasteaed-algkool.

Esimese ülesandena tutvusin kõigi eesti keelt kui teist keelt õpetavate pedagoogide haridusliku tausta ja eesti keele valdamise tasemega. Olulist abi osutas mulle seejuures iga kooli juhtkond. Minu eesmärgiks oli välja selgitada enese jaoks ja eesti keele õpetamise huvides, kui paljud õpetajad vajavad nõustamist, abi, nii keele- kui ka metoodikaalast.

Esimesed sammud sel teel polnud eriti kerged. Tegin endale selgeks, et alustada tuleb koolide direktsiooniga ühise keele leidmisest. See õnnestus. Paaril järgneval korral kohtudes leidsime juba meie koostööle põhjenduse: mind hakati vastu võtma kui nõustajat, õpetajate abilist.

Töö nõustajana. Konsultatsioonid

Tundide külastamine ei tekitanud mul ühtegi komplikatsiooni. Õpetajad ei peljanud mind, vaid suhtusid minusse kui samasugusesse eesti keele õpetajasse, ainult et minul kui riigikeeleõpetajal oli rohkem kogemusi igasuguste keelealaste kitsaskohtade ja probleemide lahtirääkimisel kui väiksema õpetamiskogemusega õpetajal.

Ma ei ole siiani läinud ühtegi tundi ette teatamata ja õpetajaga eelnevalt kokku leppimata. Kõik tunnid, mida külastasin olid ainealaselt hästi ette valmistatud ja metoodiliselt läbi mõeldud.

Läinud õppeaasta algul, kui Haridusministeerium muutis algklasside eesti keele kui teise keele õpetamise riigikeeleõpetajate töös prioriteediks, asetasingi põhirõhu tööle algklasside õpetajatega, eriti nende õpetajatega, kes alustasid õpetamist I klassis. Osake minu tööst on ka selles, et kaks tublit õpetajat – üks neist minu oma koolis (E. Jurkina), teine Juhkentali Gümnaasiumis (R.Skatskova) alustasid esmakordselt tööd I klassidega. Nende tunnid on suurepärased. Olgu lisatud, et läinud õppeaasta novembris korraldas meie kool ka algklassiõpetajatele kaks lahtist tundi, millele järgnes paaritunninevestlusring. Tunnid said väga kiitva hinnangu. Neist oli kõigil palju õppida.

Erilist osa tunnijärgses töös noorte õpetajatega olen pööranud selle potentsiaali väljatoomisele, mis õpetaja ettevalmistatud tunnist oli jätnud kasutamata. See on aidanud neil edaspidi muuta tundemetoodiliselt mitmekesisemaks, suunanud neid kogu ettevalmistatud materjali mitmekülgsemalt ära kasutama.

Koostöö kooli direktsiooniga

Esimesel tööaastal riigikeeleõpetajana olin üsna sageli oma kooli kantseleis ja direktori kabinetis keelelise nõustajana ning minu abi on vajatud tänaseni. Minu koostöö kooli direktori ja majandusjuhatajaga on alati hõlmanud ka riigikeeleõpetajale ette nähtud majandusraha otstarbekat kasutamist. Nimetatud töö on meil hästi sujunud, õpetajate vajadused ja kooli võimalused on tasakaalustatud.

Küsitlused

Ühe osa minu tööst on moodustanud täiendkoolituse vajaduse väljaselgitamine ja õpetajate vastav nõustamine. Meie õpetajad on osalenud nii metoodika- ja keelealastel kui ka kultuuriloolistel koolitustel. Täiendkoolitus pole praegu enam probleemiks, kuna seda korraldavad mitmed erinevad instantsid ja õpetajad on ise oma kvalifikatsiooni hoidmisest/tõstmisest või ümberõppest huvitatud.

Õppematerjalide koostamine

Olen hulgaliselt koostanud kontrolltöid, teste, tasemetöid. Esitasin osa neist ka Tallinna vene õppekeelega koolide eesti keele õpetajate valmistatud õppevahendite näitus-konkursile. Sain auhinnalise koha ja tänukirja. Samuti said tänukirja ja auhinna minu piirkonna õpetajad J. Korsten ja T. Pirnipuu. Kui Leelo Kingisepp käivitas Phare projekti raames grammatika-tabelite koostamise, siis osalesin A.Siiraku tabelite ettevalmistustöös.

Kultuurilooline tegevus

Igal aastal olen pühendanud piisavalt tähelepanu rahvakalendri tähtpäevadele. Enim austust on pälvinud kadripäev ja jõulud. Juhkentali Gümnaasiumis on kadrikarneval muutunud traditsiooniliseks koolipeoks, samuti käisid meie koolis valgesse riietunud ja maskeeritud kadrisandid laulmas, õpiõnne ja ande korjamas. Õpetajate ülesandeks on olnud liputähtpäevade ja teiste rahvakalendri tähtpäevade olemuse selgitamine.

Jõuludega seoses pakub head materjali 10.klassi eesti keele õpik, millele lisanduvad vestlused, jõululaulude laulmine, klasside kaunistamised; Juhkentali koolis toimuvad isegi võistukaunistamised.

Kodanikupäeva ja keelepäeva tähistamine on aset leidnud erinevatel tasanditel ja erinevates vormides õpilastele ja õpetajatele. Nende märksõnadekasutuselevõtt on loonud meeldiva loomuliku silla ka teoste ainete õpetajate ja eesti keele õpetajate vahel. Olen neid tähtpäevi korraldanud nii, et töösse kaasatud ka vene keele ja kirjanduse, ajaloo- ja kodanikuõpetuse õpetajad – meeskonnatöö on tulnud kollektiivile kasuks. Sellised tähtpäevad on meid rakendanud ühise vankri ette ning seda ongi vaja meie igapäevatöös.

Olen teinud koostööd ka oma, Juhkentali ja Kadrioru kooli raamatukogudega, nt. viimase juhataja palus avaldada oma arvamust paljude aegunud raamatute kohta: mida säilitada, mida mitte. Paljus on see tingitud ruumikitsikusest. Oli huvitav kogemus.

Koolitustegevus. Enesetäiendamine

Olen olnud pidevas kontaktis ja meie võrgustikukeskusega, aga ka teiste riigikeeleõpetajate seminaridega ning koolituskeskusega., kus ka ise olen kahel korral jaganud oma kogemusi õpetajatele. Minu piirkonna õpetajad on osalenud mitmetel koolitsutel. 2000.aasta mais aitasin Jõhvi Merehariduskeskuses läbi viia Ida-Virumaa kutsekoolide eesti keele olümpiaadi, mis ka edukalt teoks sai.

Kabinet

Möödunud kolmetööaasta jooksul on riigikeelekabineti kirjavara täienenud suure hulga väärt ilukirjanduse, kunstialbumite ja õppematerjalidega. On muretsetud hulk erinevaid audiovahendeid ja videokomplekt. Need on pidevalt õpetajate käsutuses. Ka paljundustöödeks on meie ainele antud roheline tee. Neljal päeval nädalas on kabineti uksed olnud avatud vestlusteks lapsevanemate ja kolleegidega.

Kokkuvõte

Olulisemad muutused:

- Õpetajaskonnas: kaader on muutunud paremuse suunas, juurde on tulnud uusi tublisid eesti keele õpetajaid – keele kandjaid.

- Ainelises baasis: palju õppe- ja metoodilist kirjandust, ilukirjandust, albumeid; paljundamisvõimalused, nüüdisaegsed audio- ja videovõimalused.

- Õpetajad täiendavad end pidevalt erinevatel koolitustel. Riigikeeleõpetajal on nüüdseks koht iga õpetaja kõrval ning esimesel võimalusel pöördutakse nõu saamiseks.

- On tekkinud tihedam koostöö nii ühe kooli kui ka erinevate koolide õpetajate vahel.

Copyright © MTÜ Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit 2018